დაბრუნების პოლიტიკა

ნივთის დაბრუნების პოლიტიკა

შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება ან შეცვლა დასაშვებია 15 კალენდარული დღის განმავლობაში. პროდუქტი უნდა იყოს “დაბრუნების უფლებით”. დაბრუნების ან შეცვლის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე: 568 12 11 10. თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ დაბრუნებული პროდუქციის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი და დაბრუნების მიზეზი. ატვირთეთ პროდუქტებისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტო და გაგზავნეთ ეს დოკუმენტი ელექტრონულ ფოსტაზე: [email protected]

თუ პროდუქტსა და მის თანმდევი ნაწილებში / დოკუმენტებში რაიმე საეჭვო ცვლილება შეინიშნება, კომპანიას უფლება აქვს ეჭვი შეიტანოს მათ ავთენტურობაში და, შესაბამისად, შეაჩეროს პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა დიაგნოსტიკური მუშაობის დაწყებამდე, რასაც შესაძლოა დასჭირდეს არაუმეტეს 5 სამუშაო დღე. გამოძიებისა და დასკვნის საფუძველზე, კომპანიას უფლება აქვს გააგრძელოს ან გააუქმოს პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის პროცედურა.

პროდუქციის დაბრუნებას / ჩანაცვლებას თან უნდა ახლდეს თანმდევი ნაწილები და დოკუმენტები, რომლებიც გადაეცა შეძენის დროს (გადახდის ქვითარი, საგარანტიო ტალონი).

პროდუქციის დაბრუნება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:

  • პროდუქტები არ შეესაბამება შეკვეთას  ან ტექნიკურ აღწერილობებს ვებ-საიტზე;
  • პროდუქტს აქვს ქარხნული დეფექტები;
  • პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს;
  • კომპანიამ დაარღვია  შეთანხმებული მიწოდების დრო 2 დღეზე მეტი ხნის ვადით.

პროდუქციის შეცვლა შესაძლებელია ამ პირობების შესაბამისად:

  • პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა მნიშვნელოვნად არ არის დაზიანებული;
  • პროდუქტები არ შეესაბამება შეკვეთას ან ტექნიკურ სპეციფიკაციას ვებ-საიტზე;
  • პროდუქტს აქვს ქარხნული დეფექტები;
  • პროდუქტი დაზიანდა ტრანსპორტირების დროს.

ანაზღაურების წესები:

პროდუქტის დაბრუნების შემთხვევაში, კომპანია იღებს ვალდებულებას აანაზღაუროს თქვენ მიერ გადახდილი თანხის 100% თუ:

პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა მნიშვნელოვნად არ დაზიანებულა და თან ახლავს ყველა დამატებითი თანმხლები ნაწილები და შესყიდვის დროს მიღებული დოკუმენტები (კერძოდ, გადახდის დოკუმენტი, საგარანტიო ტალონი და ა.შ.);

პროდუქტს აქვს ქარხნული ნაკლი, ან პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთასა და / ან ტექნიკურ აღწერილობას ვებ – გვერდზე;

პროდუქტი დაზიანებულია მიწოდების დროს და თან ახლავს შესყიდვის დროს მოცემული ყველა ნაწილი და დოკუმენტი (გადახდის დოკუმენტი, საგარანტიო ტალონი და ა.შ.).

სატრანსპორტო მომსახურების კომპენსაციის წესი:

კომპანია ანაზღაურებს ადგილზე მიტანის მომსახურების ღირებულებას, მომხმარებლის მიერ დაბრუნების / შეცვლის შემდეგ, თუ:

პროდუქტები არ შეესაბამება შეკვეთის ან / და ვებ-საიტის ტექნიკურ აღწერილობას;

პროდუქტს აქვს ქარხნული დეფექტები;

პროდუქტები დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს. ამისათვის აუცილებელია დეფექტური პროდუქტის შემოწმება მისი მიწოდებისთანავე და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოთ კურიერსა და საინფორმაციო ცენტრს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ზიანი არ დადასტურდება მიტანის დროს;

იმ შემთხვევაში თუ შეთანხმებული მიწოდების დრო კომპანიამ დაარღვია 2 დღეზე მეტი ხნის ვადით.

ყველა სხვა შემთხვევაში, ადგილზე მიტანის სერვისის ანაზღაურება ხდება მომხმარებლის მიერ.

სხვა ხარჯების ანაზღაურება:

განვადებით შეძენილი პროდუქციის დაბრუნების შემთხვევაში, მომხმარებელი, გარდა სატრანსპორტო ხარჯებისა, ანაზღაურებს კომპანიის ხარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია კრედიტის დამტკიცებასთან.

პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის პროცედურა:

თუ დაბრუნება ინიცირებულია  დაუყოვნებლივ, მომხმარებლისთვის მიწოდების დროს, შეტყობინება პირდაპირ გადაცემულია ინფო-ცენტრში და მიწოდების სერვისის წარმომადგენელს ეძლევა ნებართვა დააბრუნოს პროდუქტი;

სხვა შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს პროდუქტის დაბრუნება პროდუქტის მიღებიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.

გარანტიის მქონეპროდუქტის დეფექტის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა იმოქმედოს გარანტიის პირობების შესაბამისად.

პროდუქტების შეცვლის დრო:

თუ პროდუქტის შეცვლის შესახებ მოთხოვნა დადასტურდება, კომპანია 5 სამუშაო დღის განმავლობაში მიაწვდის მომხმარებელს იდენტურ პროდუქტს.

იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი არაა ხელმისაწვდომი მოცემულ მომენტში, კომპანია  აანაზღაურებს გადახდილ თანხას სამ სამუშაო დღეში.

თუ მომხმარებელს სურს  შეცვალოს დაზიანებული / დეფექტური პროდუქტი ანალოგიურზე, არაა ხელმისაწვდომი მოცემულ მომენტში, თანხა ანაზღაურდება იმავე მეთოდით რა მეთოდითაც განხოციელდა გადახდა:

•  გადარიცხვა – ანგარიშზე გადარიცხვა (3 სამუშაო დღის ვადაში),

• შესაძლებელია ასევე თანხის სასაჩუქრე ბარათზე განთავსება